วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพระบายสี +นิทานบทที่ 5 สื่อการเรียนการสอน
หัวข้อย่อย - สื่อการสอนประเภท "การฟิก" Graphie (เส้น)
Graphie มาจากภาษากรีก - Graphien = การเขียนภาพ / สี / ขาวดำ
                                         - Graphikos = การเขียนเส้น / ตัวอักษร
     - กราฟิก คือ การเขียนภาพ สีหรือขาวดำ หรือเส้นและตัวอักษร
     - Graphie คือ การเขียนภาพทั้งภาพสีและขาวดำมีเส้น และตัวอักษรเป็นเพื่อการสื่อความหมาย
     - ศิลปะ คือ การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อความงามและความพึงพอใจ
     - ความสำคัญของกราฟิก (การเรียนรู้ การรับรู้ การสื่อการเรียนการสอน)
1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะสามารถถ่ายทอดความคิดของนามธรรมให้เป็นในรูปปธรรมได้
2 ผู้เรียนสามารถจดจำได้ง่าย เพราะผู้เรียนรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตา เป็นปริมาณมาก 75%
ทางหู 3% ทางจมูก 6% ทางลิ้นและกาย 3%
3 ผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ เขียนเพื่อสื่อความหมายได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะงานชั้นสูง
     - คุณภาพของกราฟิก
1 เส้นคมชัด
2 รูปร่างรูปทรง สื่อความหมายได้
3 สีสดใส
4 ไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนจริง
5 สามารถให้เขียนบิดเบี้ยวได้ (Distortion) หมายถึง ภาพการ์ตูนต่างๆ